Zásady spracovávania údajov - Pažravo

ZÁSADY SPRACÚVANIA ÚDAJOV web pazravo.sk

Ochranu osobných údajov beriem vážne. Je pre mňa dôležité, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na mojich stránkach sú do 24.05.2018 spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) ako aj v súlade s platnou európskou legislatívou.

Od 25.05.2018 vrátane sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

1. Čo to pre vás a vaše osobné údaje v skratke a zrozumiteľne znamená?
1.1. Vaším osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vás týka a na základe ktorej ste pre mňa ako fyzická osoba určiteľným subjektom. Nastáva to v takých prípadoch, keď vás môžem priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria vašu fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. Je to napr. identifikácia vašej osoby na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov, špecifických pre vás. Medzi osobné údaje teda spadajú najmä kontaktné údaje fyzickej osoby, jeho IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby.

1.2. Aké údaje teda uchovávam?
Počas vašej návštevy mojej stránky sú z technických dôvodov (oprávnený záujem prevádzkovateľa) zaznamenávané IP adresy, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu, ako aj informácie, z akých stránok ste navštívili moju stránku, ako dlho ste na mojej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie sú považované za osobný údaj, keďže ide o váš online identifikátor, a preto s týmto údajom nakladám so zvýšenou starostlivosťou.

1.3. Cookies
Moje systémy používajú cookies k tomu, aby som zistila preferencie navštevníkov web stránok a vedela na základe toho prispôsobiť ponuku na mieru konkrétnemu návštevníkovi, ako aj vašim záujmom. Cookies sa môžu používať k tomu, aby sme zistili, či už ste moje stránky z vášho počítača niekedy navštívili. Bez cookies by som nevedela, čo sa vám páči a nedokázala by som vo svete internetu flexibilne vyhovieť vašim požiadavkám. Cookies sú textové súbory, ktoré uloží váš internetový prehliadač na váš disk v počítači. Existujú a aj my využívame viacero druhov cookies – tie, ktoré si vyžaduje technické fungovanie webstránky (nevyhnutné pre fungovanie stránky) ako aj tie, ktoré vás teoreticky môžu identifikovať a ktoré právna prax označuje za osobný údaj. Vzhľadom na to, že retargeting nevyužívame, iný druh cookies tvoria už len preferenčné cookies a nezaradené cookies vzniknuté technickým fungovaním webstránky. Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači, vzhľadom na skutočnosť, že v určitých prípadoch ide tiež o váš osobný údaj. Tiež môžete namietať proti použitiu cookies tým, že mi vašu námietku napíšete na e-mail: info@dominikagulden.sk.

1.4. Ďalšie osobné údaje
Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do všetkých formulárov na mojich stránkach.

2. Čo je to spracúvanie osobných údajov?
Pod právnickým pojmom spracúvanie osobných údajov je potrebné rozumieť spracovateľskú operáciu alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, a to najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmenu, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami. Jednoducho povedané, ide o zhromažďovanie osobných údajov, ich ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úpravu alebo zmenu, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmenu, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidáciu. Je toho skutočne veľa, ale len na základe vami poskytnutých údajov vám viem vyrobiť produkty, ktoré vám skrášlia život, a to náušnice, náhrdelníky, brošne a ďalšie šperky na mieru.

2.1. Na čo tieto informácie o vás používam? (účely) A na akom právnom základe?
Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov
Kontaktná osoba:
daniela@pazravo.sk

2.2. Kontaktný formulár:
e-mail – spracovaný len za účelom spätného kontaktovania vašej osoby a zodpovedania vašich otázok. Právny základ: oprávnený záujem prevádzkovateľa = záujem zodpovedať vaše otázky. Proti môjmu oprávnenému záujmu môžete namietať e-mailom na daniela@pazravo.sk. Vaše údaje budem uchovávať po dobu uvedenú v týchto zásadách nižšie (rovnako ako pri údajoch v objednávkovom formulári).

2.3. Odporúčania (Instagram) na produkty na webstránkach:
Vaše odporúčanie (najčastejšie cez Instagram alebo cez FB page) na naše produkty uverejňujeme len na základe vášho výslovného súhlasu s takýmto použitím, ktorý mi udeľujete v odpovedi na samostatný e-mail/na správu v Messengeri v tejto oblasti. Vašu fotografiu zverejňujem len s vaším výslovným súhlasom a kedykoľvek, ak svoj súhlas odvoláte, vašu fotografiu aj odporúčanie zo stránky stiahnem a vaše údaje zlikvidujem. Zároveň vyhlasujem, že citlivé údaje o vašej sexuálnej orientácii, zdravotnom stave, príslušnosti k rase či etniku v zásade nikdy nezverejňujem. Vašu fotografiu a osobné údaje používam na účely zverejnenia referencií max. po dobu 3 rokov od udelenia súhlasu.

3. Doba uchovávania údajov

Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu max. 2 rokov (záručná doba) a max. 3 rokov (Instagramové a FB odporúčania na marketingové účely), ak osobitné právne predpisy neustanovujú inak (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy – napr. ako neplatiteľ DPH sme povinní osobné údaje z faktúry a súvisiacich dokladov uchovávať pod dobu 5 rokov) alebo pokým svoj súhlas neodvoláte/proti oprávnenému záujmu prevádzkovateľa nenamietate (za podmienky, že nie som osobitným predpisom viazaná váš údaj ďalej archivovať). V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania (od začiatku spracovania údajov na oprávnenom záujem až do namietania oprávneného záujmu) je spracovanie vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali (aj keď ste oprávnený záujem prevádzkovateľa namietli).

4. Ste v bezpečí
Je pre mňa prvoradé, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Implementovala som rôzne bezpečnostné systémy na ochranu údajov. S vylepšovaním technológií vylepšujem aj tieto bezpečnostné systémy. Do kontaktu s vašimi osobnými údajmi prichádza minimum ľudí. Ak ku kontaktu s vašimi osobnými údajmi dôjde, dostanú sa k nim sprostredkovatelia uvedení nižšie za dodržania bezpečnostných opatrení. Moje webové stránky sú vybavené zabezpečeným protokolom https://; platba za produkty prebieha prevodom/dobierkou a údaje o vás, ktoré u nás uchovávame sú zabezpečené na serveroch heslom a šifrovaním (pseudonymizácia). Zároveň pravidelne aktualizujem záznamy o spracovateľských činnostiach, používam aktuálny antivírusový systém. V neposlednom rade zoznamy mojich zákazníkov v listinnej podobe sú odložené v skrinke v uzamykateľnej budove. Robím všetko pre to, aby aj mimo počítačových systémov boli vaše údaje v bezpečí. Ak by náhodou boli moje systémy napadnuté hackerským útokom, či inak by bol môj systém napadnutý a vznikla by čo i len hrozba úniku dát, budete do 72 hodín informovaní našou podporou o prijatých opatreniach a zároveň v tej istej lehote budem komunikovať aj s dozorným orgánom v oblasti ochrany osobných údajov v SR – s Úradom na ochranu osobných údajov.

5. Vaše práva
Ako dotknutá osoba, t. j. osoba, ktorej osobnej údaje sa spracovávajú – máte právo byť
informovaný o údajoch prevádzkovateľa – t.j. osoby, ktorá Vaše údaje spracováva.

5.1. Máte právo na prístup k údajom, ktoré o vás spracúvam. Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávam k vašej osobe, radi vám ich na požiadanie poskytnem písomne na e-mail.

5.2. Ako dotknutá osoba máte právo na opravu poskytnutých údajov resp. ich doplnenie v prípade výskytu akýchkoľvek nesprávnosti/neúplností.

5.3. Po dosiahnutí účelu poskytnutia osobných údajov – t.j. po poskytnutí plnenia zo zmluvy o zhotovení šperku na zákazku a po uplynutí záručnej doby máte „právo na zabudnutie“ = právo na vymazanie poskytnutých údajov. Právo na vymazanie poskytnutých osobných údajov sa uplatní aj v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov – pri zverejnených odporúčaniach. V prípadoch, keď vaše osobné údaje spracovávame na základe vášho súhlasu máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu je rovnako jednoduché ako jeho udelenie: Napíšete mi na kontaktný e-mail: daniela@pazravo.sk alebo správu v Messengeri na FB.

5.4. V prípadoch, kde je spracúvanie osobných údajov založené na mojom oprávnenom záujme ako oprávnenom záujme prevádzkovateľa, máte právo namietať tento oprávnený záujem. Ak vašu námietku vybavím ako dôvodnú, vaše údaje spracovávané na uvedenom základe vymažem z našich systémov. Rovnako ich vymažem, ak sa preukáže, že údaje boli spracovávané nezákonne. Právo na vymazanie vašich osobných údajov však nie je absolútne. Ak vaše údaje potrebujem na plnenie zákonných povinností, ktoré mi ukladajú daňové zákony, účtovnícke predpisy, a ďalšie osobitné právne predpisy; na tento účel plnenia našich zákonných povinností ich budem musieť ďalej spracovávať.

5.5. Ako dotknutá osoba máte právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, a to v prípade ak, napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia preverovania správnosti údajov; alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a na miesto vymazania údajov budete požadovať obmedzenie ich spracúvania a tiež ak prevádzkovateľ nepotrebuje vaše osobné údaje na účel, ktorý uviedol ale potrebujete ich práve vy na preukázanie, príp. obhajovanie vašich právnych nárokov (reklamácie, súdne spory – inak by došlo k výmazu údajov a nemohla by sme vám ich poskytnúť). Pri obmedzení spracúvania osobných údajov, vaše údaje zostanú v mojom systéme, ale už ich nebudem používať na moje účely.

5.6. Máte právo požadovať aj prenos osobných údajov k druhému prevádzkovateľovi, ktorého údaje mi písomne oznámite. Technicky zrealizovateľný je prenos e-mailovej adresy, ostatné údaje spracovávam len za účelom vybavenia prípadnej objednávky a z technických dôvodov vám ich nedokážem poskytnúť vo forme strojovo čitateľnej a prenosnej k inému prevádzkovateľovi. Urobím však všetko, čo mi technika a najnovšie postupy v nej umožnia. Ja ako prevádzkovateľ som oprávnená odmietnuť žiadosť dotknutej osoby na prenos údajov, ak by požadovaný prenos mohol mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných a nie sú splnené zákonné podmienky realizácie práva na prenos v zmysle GDPR.

5.7. Všetky vaše žiadosti pri uplatňovaní vašich vyššie uvedených práv, námietku proti oprávnenému záujmu prevádzkovateľa, či súhlas so spracúvaním osobných údajov, vybavím do 72 hodín od doručenia; v prípade komplikovanej žiadosti najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín a vaše údaje sú uložené na serveroch lokalizovaných v EÚ. Ak by náhodou došlo k prenosu do tretích krajín, je to spôsobené technickými operáciami našich sprostredkovateľov, ktorí sú veľkými hráčmi na trhu a preto v sprostredkovateľských zmluvách, ktoré máme s nimi uzavreté, sú bezpečnosť vašich údajov ako aj prenos údajov mimo EÚ do maximálne možnej miery ošetrené. Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade, ak na Vašu žiadosť nebudem reagovať do 1 mesiaca od jej doručenia, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov podľa ust. § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom a účinnom znení (konanie o ochrane osobných údajov).

6. Sprostredkovatelia (príjemcovia údajov) – alebo kto má ešte k vašim údajom prístup?
Sprostredkovateľmi, ku ktorým sa odo mňa dostávajú vaše údaje sú veľkými hráčmi na trhu a od 25.05.2018 mám s nimi uzavreté sprostredkovateľské zmluvy v nimi navrhovanom znení – viac info o znení GDPR pravidiel našich sprostredkovateľov cez hypertetextové odkazy:
Gdrive (cloudové služby) –https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms/partner/
Google Analytics –
https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html
AH+PH s. r. o., IČO: 47 394 447, Keratsínske námestie 1, 080 01 Prešov – účtovnícke služby
Hosting mi poskytuje obchodná spoločnosť Webglobe Yegon
V rámci výstavby stránky používam pluginy, ktoré sú v súlade s GDPR: https://wordpress.org/news/2018/04/gdpr-compliance-tools-in-wordpress/;
Slovenská pošta, a. s., IČO: 36 631 124, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 – na účel vybavenia platby dobierkou a doručenia produktov na adresu zákazníčiek.
Neposkytujem Vaše údaje tretím stranám
Nepredávam, neobchodujem ani žiadnym iným spôsobom neposkytujem vaše osobné údaje tretím stranám. Podľa mňa to nie je fér a zároveň vaše osobné údaje sú to najcitlivejšie, čo mi môžete poskytnúť.

Výnimkou sú príjemcovia=sprostredkovatelia,o ktorých som vám poskytla informácie v týchto zásadách spracúvania osobných údajov a ktorí nám asistujú pri vytváraní web stránok, spolupracujú na našich projektoch a obsluhujú vás. Títo partneri sú viazaní diskrétnosťou, sprostredkovateľskými zmluvami, zaviazali sa k mlčanlivosti a tým súhlasili s uchovávaním vašich údajov v bezpečí a považujú ich za dôverné.
Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe zákona alebo právoplatných úradných či súdnych rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov

k sa rozhodnete zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejním ich na tejto stránke a informujem vás e-mailom.
Tieto podmienky sú platné od 21.05.2018

Kontaktujte nás
Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte nám.
daniela@pazravo.sk